هشدار فعال شدن دزدگیر مستر از طریق تماس تلفنی و پیامک

هشدار فعال شدن دزدگیر مستر از طریق تماس تلفنی و پیامک

هشدار فعال شدن دزدگیر مستر M910 – M930 از طریق تماس تلفنی و پیامک

  • دستگاه های M930 و  M910دارای 2 حالت برای برقراری ارتباط با کاربر در زمان هشدار است.

 

هشدار فعال شدن دزدگیر مستر M910 – M930 از طریق تماس تلفنی و پیامک

 

  1. در حالت 1 که به طور پیش فرض فعال است، پس از تحریک دستگاه برای تمامی شماره های ذخیره شده در حافظه 1 تا 15 متن پیغام را ارسال می کند و سپس در صورت ادامه داشتن تحریک یا فعال بودن حالت لبه (EDGE TRIGGER) به ترتیب با تمامی شماره های موجود در حافظه 16 تا 30 توسط سیم کارت تماس گرفته و پیغام صوتی را پخش می کند. در مرحله آخر تماس های ناموفق را ابتدا از طریق سیمکارت و سپس از طریق خط ثابت پی گیری می کند. در مدتی که دستگاه این مراحل را انجام می دهد، به محض دریافت پیامک و دستور توقف، یا وارد کردن رمز توسط شماره های 16 تا 18 حافظه در حین پخش پیغام، اعلام هشدار توسط تلفن کننده متوقف می شود.
  2. در حالت 2 در صورت فعال شدن تحریک (آژیر) ، دستگاه برای شماره ذخیره شده در حافظه 1 متن پیغام هشدار را ارسال می کند. سپس در صورت ادامه داشتن تحریک یا فعال بودن حالت لبه (EDGE TRIGGER) با شماره موجود در حافظه 16 توسط سیم کارت تماس می گیرد و پیغام صوتی را پخش می کند. اگر شماره گیری با وارد کردن رمز متوقف نشود، دستگاه برای شماره های ذخیره شده در حافظه 2 تا 15 متن پیغام را ارسال می کند و سپس در صورت ادامه داشتن تحریک  یا فعال بودن حالت لبه (EDGE TRIGGER) به ترتیب با تمامی شماره های موجود در حافظه 17 تا 30 توسط سیم کارت تماس گرفته و پیغام را پخش می کند و در مرحله آخر تماس های ناموفق را ابتدا از طریق سیم کارت و سپس از طریق خط ثابت پی گیری می کند.

برای تعیین هریک از این حالت ها با فشردنMEM  >>>> وارد کردن 2###  وارد تنظیمات تلفن کننده شوید. با فشردن CHECK به بخش GSM ALARM بروید و با فشردن 4 و 6 یکی از حالت هارا انتخاب کنید.

هشدار فعال شدن تلفن کننده مستر M200 از طریق تماس تلفنی و پیامک

دستگاه M200  دارای 2 حالت برای برقراری ارتباط با کاربر در زمان هشدار است.

در حالت 1 که بطور پیش فرض فعال است، پس از تحریک دستگاه برای تمامی شماره های ذخیره شده در حافظه 1 تا 15 متن پیغام را ارسال می کند و سپس در صورت ادامه داشتن تحریک یا فعال بودن حالت لبه (EDGE TRIGGER) به ترتیب با تمامی شماره های موجود در حافظه 16 تا 30 توسط سیم کارت تماس گرفته و پیغام صوتی را پخش می کند. در مرحله آخر تماس های ناموفق را ابتدا از طریق سیم کارت و سپس از طریق خط ثابت پی گیری می کند. در مدتی که دستگاه این مراحل را انجام می دهد، به محض دریافت پیامک و دستور توقف، یا وارد کردن رمز توسط شماره های 16 تا 18 حافظه در حین پخش پیغام ، اعلام هشدار توسط تلفن کننده متوقف می شود.

برای فعال کردن این حالت به این روش عمل کنید:

فشردنMEM >>>> وارد کردن 0### >>>> فشردن ENTER

در حالت 2 در صورت فعال شدن تحریک (آژیر) ، دستگاه برای شماره ذخیره شده در حافظه 1 متن پیغام هشدار را ارسال می کند. سپس در صورت ادامه داشتن تحریک  یا فعال بودن حالت لبه (EDGE TRIGGER) با شماره موجود در حافظه 16 توسط سیم کارت تماس می گیرد و پیغام صوتی را پخش می کند. اگر شماره گیری با وارد کردن رمز متوقف نشود، دستگاه برای شماره های ذخیره شده در حافظه 2 تا 15 متن پیغام را ارسال می کند و سپس در صورت ادامه داشتن تحریک  یا فعال بودن حالت لبه (EDGE TRIGGER) به ترتیب با تمامی شماره های موجود در حافظه 17 تا 30 توسط سیم کارت تماس گرفته و پیغام را پخش می کند و در مرحله آخر تماس های ناموفق را ابتدا از طریق سیم کارت و سپس از طریق خط ثابت پیگیری می کند.

برای فعال کردن این حالت به این روش عمل کنید:

فشردنMEM >>>> وارد کردن 9### >>>> فشردن ENTER