هشدار پیامک دزدگیر مستر چگونه است و به چه شکل تنظیم می شود؟

تنظیم هشدار پیامک دزدگیر مستر

تنظیم هشدار پیامک دزدگیر مستر M910 – M930

برای تنظیم هشدار پیامک دزدگیر مستر در دستگاه های M930 و  M910 در حالت پیش فرض پس از تحریک شدن (به صدا درآمدن آژیر)، برای کلیه شماره های موجود در حافظه 1 تا 15 پیامک هشدار ارسال می کند ( حالت FULL)، حتی اگر تحریک (آژیر) قطع شود ارسال پیام متوقف نمی شود. در حالت دیگر پس از قطع تحریک ارسال پیام نیز متوقف می شود ( حالت TRG). به منظور انتخاب هریک از این حالت ها :

  1. با فشردنMEM >>>> وارد کردن 2### وارد تنظیمات تلفن کننده شوید.
  2. با فشردن CHECK به بخش SMS MODE بروید.
  3. و با فشردن 4 و 6 یکی از حالت ها را انتخاب کنید.

تنظیم هشدار پیامک دزدگیر مستر در تلفن کننده M200

دستگاه M200 دارای 2 حالت برای ارسال پیامک در زمان هشدار است.

1) با انتخاب حالت FULL دستگاه پس از تحریک شدن (به صدا درآمدن آژیر)، برای کلیه شماره های موجود در حافظه 1 تا 15 پیامک هشدار ارسال می کند. حتی اگر تحریک (آژیر) قطع شود ارسال پیام متوقف نمی شود. برای فعال کردن این حالت به این روش عمل کنید:

فشردنMEM >>>> وارد کردن 11### >>>> فشردن ENTER

2) با انتخاب حالت TRG دستگاه پس از تحریک شدن(به صدا درآمدن آژیر)، برای شماره های موجود در حافظه 1 تا 15 پیامک هشدار ارسال می کند. اگر تحریک (آژیر) قطع شود ارسال پیام متوقف می شود. برای فعال کردن این حالت به این روش عمل کنید:

فشردنMEM >>>> وارد کردن 12### >>>> فشردن ENTER