حالت های هشدار تماس تلفنی دزدگیر مستر چگونه است و به چه شکل تنظیم می شود؟

هشدار تماس تلفنی دزدگیر مستر

تنظیم هشدار تماس تلفنی دزدگیر مستر M900 – M910 – M930

دستگاه های  M900-M910-M930دارای 2 نوع تحریک هستند.

1) تحریک سطحی (LEVEL TRIGGER) : در این حالت هرگاه تحریک قطع شود (آژیر قطع شود) شماره گیری متوقف می شود.

2) تحریک لبه پالس (EDGE TRIGGER) : در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود. (آژیر قطع شود) دستگاه با تمامی شماره ها تماس می گیرد.

به منظور انتخاب هریک از این حالت ها با فشردنMEM >>>> وارد کردن 2###  وارد تنظیمات تلفن کننده شوید. با فشردن CHECK به بخش TRG MODE بروید و با فشردن 4 و 6 یکی از حالت هارا انتخاب کنید.

تنظیم هشدار تماس تلفنی دزدگیر مستر M200

دستگاه M200 دارای 2 نوع تحریک هستند.

1) تحریک سطحی (LEVEL TRIGGER) : در این حالت هرگاه تحریک قطع شود (آژیر قطع شود) شماره گیری متوقف می شود.

برای فعال کردن این حالت به این روش عمل کنید:

فشردنMEM >>>> وارد کردن 1### >>>> فشردن ENTER

2) تحریک لبه پالس (EDGE TRIGGER) : در این حالت حتی اگرتحریک قطع شود (آژِیر قطع شود) دستگاه با تمامی شماره ها تماس می گیرد.

برای فعال کردن این حالت به این روش عمل کنید:

فشردنMEM >>>> وارد کردن 2### >>>> فشردن ENTER

توجه : دستگاه ها به طور پیش فرض در حالت تحریک سطحی قرار دارند.