حذف و اضافه کردن شماره تماس و پیامک از طریق کنترل پنل دزدگیر مستر

حذف و اضافه کردن شماره تماس و پیامک از طریق کنترل پنل دزدگیر مستر

حذف و اضافه کردن شماره تماس و پیامک از طریق کنترل پنل دزدگیر مستر M900

در دستگاه M900 شماره تلفن هایی را که می خواهید با آنها تماس صوتی برقرار کنید، در حافظه 1 تا 20 به طریق زیر وارد کنید:

فشردنMEM >>>> وارد کردن شماره حافظه >>>> ENTER >>>> وارد کردن شماره تلفن >>>> ENTER

برای حذف هریک از شماره های ذخیره شده به روش زیر عمل کنید:

فشردنMEM >>>> وارد کردن شماره حافظه >>>> ENTER >>>> ENTER

حذف و اضافه کردن شماره تماس و پیامک از طریق کنترل پنل دزدگیر مستر M910 – M930

در دستگاه های M930 و M910  شماره تلفن هایی را که می خواهید به آن ها پیام ارسال شود، در حافظه 1 تا 15 به شیوه زیر ذخیره کنید. (برای انصراف * را فشاردهید):

فشردن MEM >>>> وارد کردن شماره حافظه >>>> ENTER >>>> وارد کردن شماره تلفن >>>> ENTER

شماره تلفن هایی را که می خواهید با آن ها تماس صوتی برقرار کنید، در حافظه 16 تا 30 به طریق زیر وارد کنید:

فشردن MEM >>>> وارد کردن شماره حافظه >>>> ENTER >>>> وارد کردن شماره تلفن >>>> ENTER

برای حذف هر یک از شماره های ذخیره شده به روش زیر عمل کنید:

فشردنMEM >>>> وارد کردن شماره حافظه >>>> ENTER >>>> ENTER

اضافه یا حذف شماره های تماس و پیامک در تلفن کننده M200 دزدگیر مستر

در دستگاه M200  شماره تلفن هایی را که می خواهید به آن ها پیام ارسال شود، در حافظه 1 تا 15 به شیوه زیرذخیره کنید.(برای انصراف * را فشاردهید):

فشردنMEM >>>> وارد کردن شماره حافظه >>>> ENTER >>>> وارد کردن شماره تلفن >>>> ENTER

شماره تلفن هایی را که می خواهید با آن ها تماس صوتی برقرار کنید، در حافظه 16 تا 30 به طریق زیر وارد کنید:

فشردنMEM  >>>> وارد کردن شماره حافظه >>>> ENTER >>>> وارد کردن شماره تلفن >>>> ENTER

برای حذف هریک از شماره های ذخیره شده به روش زیر عمل کنید:

فشردنMEM  >>>> وارد کردن شماره حافظه >>>> ENTER >>>> ENTER

پیش شماره تلفن ثابت محل نصب را در حافظه 0 دستگاه به این طریق ذخیره کنید:

  • فشردنMEM >>>> وارد کردن 0 >>>> ENTER >>>> وارد کردن پیش شماره >>>> ENTER

توجه : شماره تلفن هایی را که در دستگاه ذخیره می کنید به طور کامل و با پیش شماره وارد کنید.