Part set یا حالت نیمه فعال در دزدگیر مستر چیست و چگونه فعال می شود؟

در حالت Part set یا نیمه فعال تنها برخی زون های از پیش تعیین شده فعال می شوند.

تنظیم حالت نیمه فعال در دزدگیر مستر M910 – M930

در دستگاه M900 و M910 زون های 1 و 2 زون های نیمه فعال هستند. با فشردن دکمه  بر روی ریموت دستگاه در حالت نیمه فعال قرار می گیرد.

کنترل پنل دزدگیر M930 مستر

دستگاه M930 این قابلیت را دارد تا زون های حالت نیمه فعال توسط کاربر دستگاه انتخاب شود.

  1. از طریق فشردنMEM >>>> وارد کردن 1### وارد تنظیمات پنل شوید.
  2. با فشردن CHECK به بخش PART SET بروید.
  3. به منظور انتخاب زون های مورد استفاده در حالت Part set بایستی عدد آن زون را وارد کنید. اعداد نمایش داده شده شماره های زون های فعال در حالت Part set می باشد. به طورمثال:

Partset zone >> 1  35

  1. زون های 1 و 3 و 5 در حالت Part set فعال هستند. با فشردن دکمه بر روی ریموت دستگاه در حالت نیمه فعال قرار می گیرد.

تنظیم حالت نیمه فعال در دزدگیر مستر MK8000-L

دستگاه MK8000L دارای دو حالت نیمه فعال Partset A,B قابل تنظیم است.برای فعال کردن هرکدام از حالت های A و یا B به طریق زیر عمل کنید:

 

 

  • برای انتخاب زون های فعال در Partset A از منوی کددهی توسط کد #51 وارد منوی تعیین زون های حالت نیمه فعال A شوید و برای انتخاب زون های فعال در Partset B از منوی کددهی توسط کد #52 وارد منوی تعیین زون های حالت نیمه فعال B شوید. سپس توسط کلید های 1 تا 8 زون مورد نظر را در آن Partset انتخابی فعال یا غیرفعال کنید. به طور مثال:

الف: برای حالت نیمه فعال A زون های 1،2،3 فعال هستند.

 

ب: برای حالت نیمه فعال B زون های 1،4،5،6 فعال هستند.

 

توجه : در حالت پیش فرض همه زون ها فعال هستند و امکان استفاده از حالت نیمه فعال برای کاربر 1 وجود دارد.

توجه : زون های ورود و خروج باید در هر دو حالت Partset فعال باشند.

توجه : در مثال بالا زون های 7 و 8 بدون استفاده هستند. برای تعیین زون های بدون استفاده از منوی کد دهی و با استفاده از کد #50 زون هایی که استفاده نمی کنید غیرفعال کنید.